Statut

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 614 z późn. zm.),

6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 217 poz.1837),

7. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.),

8. Przepisy prawa miejscowego,

8. Niniejszego Statutu.

§ 2

1. Dom Pomocy Społecznej działa na terenie miasta Sosnowiec.

2. Siedzibą Domu jest nieruchomość przy ul. Generała Władysława Andersa 81 b w Sosnowcu, oddana w trwały zarząd.

3. Dom używa pieczęci „Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu ul.Gen.Wł.Andersa 81b”.

4. Ilekroć w statucie jest mowa o Domu – oznacza to nazwę Dom Pomocy Społecznej Nr 1.

§ 3

1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiada osobowości prawnej.

2. Dom podlega Prezydentowi Miasta Sosnowca.

II. Cele, zakres działania Domu, zasady funkcjonowania.

§ 4

Dom przeznaczony jest dla 70 osób w wieku podeszłym i posiada charakter domu stacjonarnego.

§ 5

1. Celem Domu jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego.

2. Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

1) W zakresie bytowym Dom zapewnia: miejsce zamieszkania; wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków, również dietetyczne; pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej; odzież i obuwie; utrzymanie czystości w Domu;

2) W zakresie opiekuńczym Dom zapewnia: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych; opiekę pielęgniarską ; niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

3) W zakresie wspomagającym Dom zapewnia i umożliwia: udział w terapii zajęciowej; aktywizację mieszkańców domu; zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych; warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu; motywację do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną; działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości; bezpieczne przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych; przestrzeganie praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

3. Dom świadczy usługi uwzględniając stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną a także indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Zapewnia również prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

4. W celu realizacji działań statutowych Dom współpracuje z działającymi na terenie Miasta Sosnowca jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego, oraz innymi podmiotami.

§ 6

1. Do Domu kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej.

2. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej.

3. Pobyt w Domu jest odpłatny. Wysokość opłat oraz sposób ich pobierania regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

III. Organizacja Domu

§ 7

1. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność przy pomocy: głównego księgowego, kierowników działów, samodzielnych stanowisk.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Sosnowca.

3. Dyrektorem Domu może być osoba posiadająca wykształcenie określone w Ustawie o pomocy społecznej.

§ 8

1. Dyrektor Domu zarządza Domem, kieruje jego działalnością, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz a w szczególności:

1) sprawuje nadzór nad majątkiem Domu,

2) tworzy warunki do realizacji zadań Domu określonych w niniejszym statucie,

3) gospodaruje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, decyzje podejmuje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych pracowników.

4. W celu realizacji swoich kompetencji jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, w tym regulaminów porządkowych i instrukcji.

§ 9

1. Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie oraz wynikających z innych przepisów utworzone są działy i samodzielne stanowiska pracy.
2. Zasady funkcjonowania Domu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych działów określa „Regulamin organizacyjny” ustalony przez Dyrektora i zatwierdzany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca.

IV. Gospodarka finansowa Domu

§ 10

Gospodarka finansowa domu prowadzona jest według zasad określonych w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

§ 11

Dom rozlicza się z budżetem gminy w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej.

§ 12

Finansowanie zadań Domu następuje: z budżetu miasta Sosnowca, z dotacji celowych budżetu państwa oraz z innych prawem dopuszczonych źródeł.

§ 13

Podstawą gospodarki finansowej stanowi roczny plan rzeczowo- finansowy, ustalany przez Dyrektora Domu i zatwierdzany przez Radę Miejską w Sosnowcu.

§ 14

Mienie Domu stanowi oddana w trwały zarząd nieruchomość, środki trwałe i pozostałe środki trwałe, których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdanie finansowe.

V. Postanowienia końcowe

§ 15

1. Statut Domu zatwierdzony jest Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywanie w trybie określonym dla jego nadania.

 § 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie aktualne przepisy prawne.


Data aktualizacji: 5 maja 2019, 16:26 Informację aktualizował(a): Wioletta Leszczyńska
Data publikacji: 5 maja 2019 Informację opublikował(a): Wioletta Leszczyńska

Skip to content