Obowiązek informacyjny RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu reprezentowany przez Dyrektora. Może Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w DPS nr 1 w Sosnowcu przy ul. gen. Wł. Andersa 81b

2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora DPS nr 1 jest Pan Michał Pośpiech. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną iod@dps1sosnowiec.pl.

3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu spełnienia obowiązków na podstawie przepisów: Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o rachunkowości, Umowy cywilnoprawne Kodeks cywilny, umowy zawarte na podstawie art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych po przeprowadzonych przetargach oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli podanie przez Pana /Panią wskazanych danych jest niezbędne ze względu na prze-pis prawa lub realizację umowy to w wypadku niepodania wskazanych danych osobowych DPS nr 1 w Sosnowcu nie będzie mógł zawrzeć umowy lub spełnić wniosku

5. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy świadczące usługi dla jednostki, kancelarie prawne lub gminne jednostki organizacyjne (szkoły, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej).

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w DPS nr 1 w Sosnowcu danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8. Tam gdzie wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowa-ne chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. 


Data aktualizacji: 27 października 2022, 7:43 Informację aktualizował(a): Wioletta Leszczyńska
Data publikacji: 5 maja 2019 Informację opublikował(a): Wioletta Leszczyńska

Skip to content