Prezentacja placówki

Dom Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Sosnowca , działającą na podstawie stałego zezwolenia Wojewody Śląskiego Nr PS/II/9013/6/2/08 z dnia 26.06.2008r. Podmiot prowadzący placówkę mieści się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20.

Placówka przeznaczona jest dla 70 osób w wieku podeszłym i posiada charakter domu stacjonarnego dla kobiet i mężczyzn. Zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające,  edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Dom  nie sprawuje natomiast funkcji leczniczych, ale jednak na zasadzie wizyt domowych opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, który  wizytuje mieszkańców dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki w miejscu ich pobytu i na wezwanie, natomiast raz w miesiącu i w razie potrzeby przyjmuje lekarz psychiatra. Kontakt z poradniami specjalistycznymi odbywa się na zasadach ogólnych, a mieszkańcy dowożeni są na umówione wizyty samochodem służbowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dom zatrudnia również ponad standard pielęgniarki, które wraz z opiekunami dbają o zdrowie mieszkańców.

Pobyt w domu jest odpłatny. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej .