Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

Sosnowiec – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt pn.

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

Cel projektu : Celem głównym projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka, mogących prowadzić do rezygnacji z powodów zdrowotnych z aktywności zawodowej w miejscu zatrudnienia pracowników DPS1 oraz DPS2 poprzez szkolenia i modernizację stanowisk pracy.

Ilość osób objęta wsparciem: ogółem 94 (84K ) pracowników zatrudnionych na min. 0,5 etatu, w tym 55 os. po 50 r.ż. (K 51, 4M).

Stanowiska zostaną wyposażone w ponadstandardowe sprzęty, które wraz z podniesieniem świadomości na temat zagrożeń na stanowiskach pracy wśród uczestników poprzez działania edukacyjne pozwolą wyeliminować negatywne czynniki zdrowotne w miejscu pracy. Wszystkie formy wsparcia będą wynikać z analizy służb BHP i kadr wnioskodawcy.

Planuje się, że dzięki wsparciu projektowemu 80 (72K) os. będą kontynuowały zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Skierowany do :

ogółem 94 (84K) pracowników zatrudnionych na min. 0,5 etatu, w tym 55 osób po 50 roku życia.

Formy wsparcia:

  • Szkolenia w zakresie ergonomii oraz profilaktyki chorób zawodowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu;
  • Zakup wyposażenia o ponadstandardowych cechach w zakresie ergonomii dla stanowisk pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu.

Okres realizacji projektu:

2023-03-01 – 2023-08-31

Wartość projektu :

całkowita wartość projektu wynosi  519 225,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 441 341,25 PLN

Planowane efekty :

  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 55 osób (w tym 51K),
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 80 osób (w tym 72K)

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.