Informacja o realizacji projektu „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19”

Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z zał. Nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19” Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki    i edukacji

Działanie 2.8        
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu uzyskał dofinansowanie w kwocie: 180.750,00 zł. Wsparcie w projekcie jest finansowane w 84,28% ze środków Unii Europejskiej oraz 15,72% z dotacji celowej ze środków budżetu państwa. Z uzyskanego wsparcia będzie można finansować:

  • zatrudnienie przez okres 3 miesięcy jednego nowego realizatora usług społecznych – opiekuna, który bezpośrednio pracować będzie z mieszkańcem w ramach walki lub przeciwdziałania COVID-19, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania Domu,
  • nagrody dla pracowników Domu, wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem, a w szczególności: opiekunom, pokojowym, pracownikom socjalnym, terapeutom oraz innym pracownikom świadczącym pracę na rzecz mieszkańca, zaangażowanym w walkę z COVID-19.