Stowarzyszenie na rzecz osób w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo „Niezapominajka”
Statut

S T A T U T
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
I NIEZARADNYCH ŻYCIOWO „NIEZAPOMINAJKA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie na rzecz osób w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo „Niezapominajka” z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy- prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Z 2001 r. Z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm. ) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci i i posiada własne logo na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania , z przestrzeganiem prawa obowiązującego w danym kraju.

Rozdział II
Cel i sposób działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest :
1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej Nr 1w Sosnowcu
2. Aktywizacja osób w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo, w szczególności mieszkających
w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu oraz na terenie Gminy Sosnowiec, ich rodzin
i opiekunów,
3. Niesienie pomocy osobom potrzebującym.
4. Pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu.
5. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
6. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób starszych.
7. Wszechstronne propagowanie metod i technik usprawnienia i rehabilitacji.
8. Szerzenie profilaktyki zdrowotnej.


§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Współdziałanie z władzami, instytucjami, fundacjami, kościołami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia.
2. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy.
3. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
4. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, konferencji,
seminariów itp.
6. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej, w tym zajęć sportowo- rekreacyjnych.
7. Tworzenie fundacji lub funduszy celowych.
8. Współpracę z placówkami krajowymi i zagranicznymi.
9. Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
10.Poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej Nr 1, ich rodzin, opiekunów prawnych, a także dla pracowników.
11.Prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dom Pomocy Społecznej Nr 1, oraz
Stowarzyszenie.
12.Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
13.Świadczenie w środowisku usług, rehabilitacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych oraz
terapeutycznych

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służyć będzie jedynie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje
Walne Zebranie.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1/ członków zwyczajnych
2/ członków wspierających
3/ członków honorowych

 

§ 14

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Członkiem zwyczajnym mogą być także
cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania.
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna bez względu na obywatelstwo
i siedzibę, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
3.Członkiem honorowym być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
Uchwałę w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków, na
pisemny wniosek, wraz z uzasadnieniem przygotowany przez Zarząd.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do :
1/ uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału
w głosowaniu,
2/ wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
3/ zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego
działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
4/ uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członek zwyczajny obowiązany jest do :
1/ brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2/ przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
3/ nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
4/ regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

1.Członek wspierający ma prawo do:
1/ uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,
2/ zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszeniach
2.Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
3.Członek wspierający ma obowiązek świadczenia pomocy, do której zobowiązał się w złożonej
przez siebie deklaracji.

§ 17

Członek honorowy stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, jeśli nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, zaś
w zakresie obowiązków zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

§ 18

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1/ pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2/ śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
3/ likwidacji członka będącego osobą prawną,
4/ wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1/ nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
2/ postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
3/ postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
4/ działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1-3 stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


§ 19

Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym zwykła większością głosów . Pozbawienie członkostwa honorowego odbywa się na pisemny, uzasadniony wniosek Zarządu.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 20

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna

§ 21

1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na
Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym, z pośród członków Stowarzyszenia, zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniach jawnych, chyba , że
członkowie obecni na Walnym Zebraniu zadecydują o tajnym głosowaniu nad daną uchwałą.
3.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniach jawnych, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równowagi głosów decyduje głos prowadzącego
posiedzenie.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniach jawnych przy obecności całego
składu osobowego komisji.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Tak uzupełniony organ działa wyłącznie do kolejnych wyborów.

§ 23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2/ z głosem doradczym- członkowie wspierający i honorowi.

§ 24

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 25

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes na pisemny wniosek:
1/ Zarządu
2/ Komisji Rewizyjnej
3/ 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2.Prezes jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania wniosku określonego w ust.1 pkt 1,2 i3.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.


§ 26

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania- w dowolny, skuteczny sposób.


§ 27

1.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniach jawnych, zwykłą większością
głosów przy obecności , co najmniej połowy ogólnej liczby członków o ile statut nie stanowi
inaczej.
2.Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników
w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia.

§ 28

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
1/ uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
2/ uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia,
4/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej
kadencji,
5/ udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
6/ wybór Prezesa i Członków Zarządu,
7/ wybór członków Komisji Rewizyjnej,
8/ uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
9/ nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
10/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
11/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
12/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
13/ powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
14/ podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2.Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad
może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie
może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3.Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera
Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy
dalej prowadzą obrady.

§ 29

Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków przynajmniej raz w roku do końca drugiego kwartału każdego roku kalendarzowego.

§ 30

1.Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności
Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.Zarząd składa się z 3 członków: prezesa Stowarzyszenia, wiceprezesa, oraz członka Zarządu.

§ 31

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1/ realizacja uchwał Walnego Zebrania,
2/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3/ podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
4/ uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5/ składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
6/ nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem § 36 ust. 7 pkt 5,
7/ uchwalanie regulaminu Biura.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy
tworzą Biuro Stowarzyszenia.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 32

1.Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, przewodniczącego, jego zastępcy oraz
sekretarza, wybranych z pośród członków komisji

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości,
prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz
uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2/ występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3/ prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4/ zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub
trybie ustalonym statutem,
5/ składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
6/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 34

Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
1.będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 35
1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków, władz Stowarzyszenia, i Oddziału
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa
regulamin Komisji.
2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.


Rozdział IV1
Oddziały Terenowe Stowarzyszenia

§ 351

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są
w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 352

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 353

Władzami Oddziału Terenowego są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie
więcej niż połowę składu organu.

§ 354

1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co
cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie
później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
5. Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywają się
niezależnie od siebie w każdym Oddziale.
a. Każdy Oddział wybiera spośród swoich członków delegatów w proporcji jeden
delegat na pięciu Członków Stowarzyszenia.
b. Każdy członek ma prawo do zgłoszenia swojej kandydatury w wyborach delegatów.
c. Delegaci wybierani są na cztero-letnie kadencje. Mandat delegata trwa do dnia
przeprowadzenia nowych wyborów.
d. W przypadku zrzeczenia się przez delegata pełnienia funkcji, śmierci delegata, utraty
członkostwa w Stowarzyszeniu, nowym delegatem zostaje ten członek danego
Oddziału, który w ostatnich wyborach uzyskał najlepszy wynik spośród pozostałych
kandydatów, którzy brali udział w wyborach. Jeżeli nie ma takiej osoby, przeprowadza
się wybory uzupełniające, stosując odpowiednio przepisy niniejsze. Kadencja nowego
delegata kończy się wraz z upływem kadencji pozostałych Uzupełnienia składu
delegatów nie przeprowadza się, jeżeli do zakończenia kadencji pozostało mniej niż trzy
miesiące
2. Niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd Oddziału
zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia o dokonanym wyborze.


§ 355

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera się prezesa i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
trzy miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.


§ 356

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności
Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału
w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

§ 357

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział
działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem
Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może
podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu
nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1.Majątek stowarzyszenia powstaje ze:
- składek członkowskich,
- dotacji, grantów i funduszy unijnych,
- darowizn spadków i zapisów,
- dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.
2.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
3.Wysokość składek określa Walne Zebranie w podjętej uchwale.
4.Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu
4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
6. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
7. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
1/ nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
2/ nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
3/ zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
4/ wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
5/ rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 15.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
6/ przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 37

1.Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2.Do podpisywania korespondencji zwykłej uprawniony jest każdy członek Zarządu w zakresie
swoich kompetencji i obowiązków.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszeniach

§ 38

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków odbywa się w głosowaniu jawnym i wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia . Majątek
Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele społeczne. Likwidatorami
Stowarzyszenia są: prezes i skarbnik.
W przypadku niemożliwości podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidatora
wyznacza sąd rejestrowy spośród składu ostatniego Zarządu.
3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie,
mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.).